X
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Genel Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Kimliği

 

Adı Astelekom & DGNsunucu - Okan TAŞKIN
Adres Bağlar mah. Şair Fuzuli sk. 14 D Merkez IĞDIR
Telefon +905054479151
Faks ( 476)2272626
Vergi Dairesi Iğdır
Vergi No 56248641680
E-Posta info@bihostnet.com - kvkk@bihostnet.com

Tanım

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla As Telekom & DGNsunucu - Okan TAŞKIN ("BİHOSTNET") tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. Maddesinde bahsi geçen genel ilkeler her veri işleme faaliyetinde gözetilmekte ve söz konusu ilkeler doğrultusunda aşağıdaki verileriniz Şirket’imiz bünyesinde işlenmektedir:

 • Kurumsal iletişimi sağlamak,
 • Bihostnet ofis güvenliğini sağlamak,
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,
 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Bihostnet ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak,
 • Yasal raporlamalar yapmak,
 • Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek,
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.

Tablo -1 (İşlenen Kişisel Veri Tablosu)

Veri Kategorisi Kişisel Veri Özel Nitelikli Kişisel Veri
Kimlik Ad-soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, imza, cinsiyet, uyruk, vukuatlı nüfus kayıt belgesi, vesikalık fotoğraf. -
İletişim İkametgah adres bilgisi, telefon numarası, e-posta -
Finans Banka hesap / IBAN numarası, bordrolar -
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Kamera kaydı, fotoğraf -
Mesleki Bilgi Cari Unvan, Kurum sicil no -

Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler

Bihostnet tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, çağrı merkezi, Ofis, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen üretim ve tadilat süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanım,
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bihostnet faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Sitemizi ziyaret etmek suretiyle çerezlerle veya online destek hizmeti veren üçüncü parti canlı yardım uygulamaları aracılığıyla (Livechat) elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Öneri, talep, şikayet, ürün satın alma- iade-değişim, müşteri memnuniyeti, iş başvurusu taleplerinizin yanıtlanması-tarafınızla iletişim kurmak amacıyla,
 • İsteğe bağlı iletilen bilgiler ile müşteri bilgilerinin teyit edilmesi amacıyla,
 • Kişiye yönelik hizmet sunma amacıyla,
 • İsteğe bağlı iletilen bilgiler ile mevcut müşterilere teknik destek amacıyla,

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebepleri

Şirketimizce işlenecek kimlik, iletişim, finans, eğitim, kayıtlar ilk olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2-a’ya göre ilgili kanun da ve ikincil mevzuatta açıkça öngörüldüğünden, ikinci olarak anılan kanunun 5/2-ç maddesi uyarınca ispat külfetinin işverenin üzerinde olması sebebi ile işverenin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olduğundan, üçüncü olarak da anılan kanunun 5/2-c maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedenleri ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. Ayrıca tarafınızla Şirket’imiz arasında doğacak hukuki ihtilaflara binaen kanunen tanınan haklarımızı kullanabilmemiz veya tarafınızca aleyhimize ikame edilecek davalarla sınırlı kalmak kaydı ile savunma hakkımız çerçevesinde söz konusu kişisel verilerinizi Şirket’imizin destek aldığı avukatlar ile paylaşıyoruz.
 • İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle; Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile NETSİS muhasebe programına işliyoruz. Bu veriler, işletme içerisindeki bilgisayar / sunucu içerisinde veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Sahip Olduğunuz Haklar

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesine göre kişisel verileri işlenen ilgili kişi;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İlgili Kişi Olarak Haklarınıza İlişkin Talepleriniz

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvuruyu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da BİHOSTNET'e daha önce bildirdiği ve kayıtlarda yer alan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bildirimde bulunabilirsiniz. Bihostnet tarafından talebin mahiyetine ve başvuru yöntemine göre, Bihostnet tarafından başvurunun Müşteriye ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarını koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebilir.

Konu ile ilgili "İletişim Bilgileri” sayfamızda yer alan “İletişim Formu” üzerinden KVKK konusunu seçerek haklarınız ile ilgili başvuruda bulunabilirsiniz.

Aydınlatma Beyanı;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun 10. maddesi hükmü gereğince kişisel verilerimin işlenmesi ve korunması ile ilgili aydınlatıldım;

Firma / Adı Soyadı :

 

Kaşe / İmza :

 

Tarih :

Hosting Billing Automation by WISECP
Top